You are currently viewing Završena konferencija XXV Budvanski pravnički dani

Završena konferencija XXV Budvanski pravnički dani

  • Post author:
  • Post category:Vesti

ПРОГРАМ РАДА ЈУБИЛАРНОГ 25. САВЕТОВАЊА

Будвански правнички дани

Недеља 12. јун 2022.

Регистрација учесника од 8.30 до 13.30 часова у хотелу Медитеран у Бечићима

10.00 – 13.30 Свечано отварање – пленарна седница
Избор радног Председништва
Уводна реч
Поздравне речи
ИЗЛАГАЊЕ АУТОРА И ДИСКУСИЈА:
Грађанско право
Проф. др Миодраг Орлић – Битне новине у Преднацрту Грађанског законика Републике
Србије
Др Бабић Илија – Задужбине у важећем праву (de lege lata) и Преднацрту Грађанског
законика из 2015 (de lege ferenda)
Др Александра Павићевић – Непокретности као објекат ретенције (у садашњем и будућем
српском праву)
Др Лишић Мухамед – Аустријско право грађења и српско неимарско право de lege ferenda
Др Вујовић Игор – О савјесности градитеља на туђем земљишту
Др Попеску Драгица – Информација у масмедијима и право на одговор
Др Benacchio Gian Antonio – LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRA ESIGENZE DI
EQUILIBRIO, RAGIONEVOLEZZA E CERTEZZADEL DIRITTO
Ђуровић Андреа – Примена вештачке интелигенције у области права
13.30 – 14.00 Коктел за учеснике и госте Саветовања
20.00 – 22.00 Сала Медитеран

Округли сто: ПРЕДЛОЗИ, СУГЕСТИЈЕ И ПРИМЕДБЕ У ВЕЗИ ПРЕДНАЦРТА ГРАЂАНСКОГ ЗАКОНИКА

Медијатор: проф. др Миодраг Орлић

Понедељак 13. јун 2022.
Регистрациони пулт 10.00 – 14.00
11.00 – 14.00 ИЗЛАГАЊЕ АУТОРА И ДИСКУСИЈА
Европско право
Др Вукадиновић Радован, Др Поповић Витомир – Институционална стуктура евроазијске
економске уније
Др Ћеранић Јелена – Између флексибилности и дезинтеграције – диференцираност у праву
Европске Уније
Др Медовић Владимир – Основне вредности и заштита финансијских интереса Европске
Уније
Грађанско-процесно право
А. Др Слијепчевић Драгиша – Право наследника на неостварену накнаду материјалне
штете рехабилитованог лица после његове смрти
Б. Нотарско право
Др Трговчевић Прокић Милена – Јавнобележнички запис

В. Парнични поступак
Др Козар Владимир, Врховшек Владимир, Ђорђевић Сандра – Однос париционог рока и
рока за жалбу у парничном поступку
Г. Извршно право
Др Шаркић Небојша, Николић Нина – Разлика између нормативног и фактичког стања код
одређивања изршних радњи у поступку продаје покретних ствари према важећем закону о
извршењу и обезбеђењу
Др Црњански Владимир – Обавезни елементи жалбе и њихов процесни значај у поступку
одлучивања о жалби извршног дужника
Д. Стечајно право
Др Чоловић Владимир – Оснивање новог осигуравајућег друштва у случају покретања
стечајног поступка
20.00 – 22.00 Сала Медитеран
Округли сто: ДИСКУСИЈА О УНАПРЕЂИВАЊУ ПРАВОСУЂА
Медијатор: др Драгиша Слијепчевић
Уторак 14. јун 2022.
Регистрациони пулт 10.00 – 14.00
11.00 – 14.00 ИЗЛАГАЊЕ АУТОРА И ДИСКУСИЈА
Управно и радно право
Др Ђурић Влада, Марковић Василије – Нетериторијална мањинска самоуправа у
Републици Србији и управносудска контрола управе
Мрдовић Борис – Подзаконски акти као извори управног права
Мисаиловић Јована, Тошић Ива – О достојанственом раду
Кривично право
Мр Сретко Јанковић – Право на живот
Др Божић Ванда, Др Ђукић Мирјана – Улога и одговорност банака код спречавања
прања новца уз осврт на утају пореза као предикатно кривично дело
Ђорђевић Ива – О прању новца
Ђорђевић Саша – Кривична дела из Закона о девизном пословању и Закона о праву
на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације
Право социјалног осигурања
Др Стојановић Весна – Анализа и примена добровољног пензијског и инвалидског
осигурања (по основу члана 15 Закона о пензијском и инвалидском осигурању Републике
Србије)
Др Глинтић Мирјана – Регулисање односа обавезног и добровољног здравственог
осигурања у законодавству Републике Србије
20.00 – 22.00 Сала Медитеран

Округли сто: РАСПРАВА О СКИЦИ ЗАКОНА О ПРАВУ НА ДОСТОЈАНСТВЕНУ СМРТ

(ЕУТАНАЗИЈА)
Медијатор: Жељко Вујотић

Среда 15. јун 2022.
Одлазак учесника Саветовања