Često postavljana pitanja

Udruženje pravnika Srbije je nezavisno stručno i opšte udruženje u koje se, dobrovoljno i po slobodnom pristupu, udružuju diplomirani pravnici – njihova opšta i specijalizovana društva i druge asocijacije pravnika u Srbiji, radi ostvarivanja ciljeva Udruženja. Udruženje je nevladina i vanstranačka asocijacija pravnika.

Ciljevi Udruženja su:

 • usavršavanje pravnog sistema i pravnog poretka Republike Srbije;
 • vladavina prava kao osnov legitimnosti i legaliteta u vršenja svake vlasti;
 • kultura zakonitosti u smislu pravde kao univerzalne ljudske vrednosti, a ne kao akta volje samo određene društvene grupe;
 • ljudska prava prema međunarodnim standardima sadržanim u Ustavu R. Srbije i opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava i potvrđenim međunarodnim ugovorima;
 • potvrda prava kao struke i nauke o dobrom i pravičnom;
 • zalaganje za uređivanje statusnih pitanja i očuvanje i podizanje ugleda pravnika;
 • organizovanje različitih oblika stručnog usavršavanja pravnika.

Polazeći od ciljeva Udruženja, kao i od njegove profesionalne opštosti, smatra se da je svaki diplomirani pravnik, na osnovu dobrovoljnosti i bez obaveze plaćanja bilo kakve naknade (članarine i sl.), punopravni član Udruženja, ukoliko ne izrazi svoju volju da ne želi sticanje statusa člana Udruženja. Izuzetno, član Udruženja može biti i drugo lice koje se bavi naukom ili praksom u različitim oblastima društvenog života povezanim sa pravom, ako prihvata ciljeve Udruženja i želi da se angažuje na njihovom ostvarivanju. Studenti pravnih fakulteta su kandidati za sticanje statusa člana Udruženja, sa kojima Udruženje ostvaruje posebnu saradnju.

Ciljevi Udruženja su:

 • Usavršavanje pravnog sistema i pravnog poretka Republike Srbije.
 • Vladavina prava kao osnov legitimnosti i legaliteta u vršenja svake vlasti.
 • Kultura zakonitosti u smislu pravde kao univerzalne ljudske vrednosti, a ne kao akta volje samo određene društvene grupe.
 • Ljudska prava prema međunarodnim standardima sadržanim u Ustavu R. Srbije i opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava i potvrđenim međunarodnim ugovorima.
 • Potvrda prava kao struke i nauke o dobrom i pravičnom; zalaganje za uređivanje statusnih pitanja i očuvanje i podizanje ugleda pravnika.
 • Organizovanje različitih oblika stručnog usavršavanja pravnika.

Kolektivni organi Udruženja su: Skupština, Predsedništvo, Izvršni odbor i Nadzorni odbor.

Skupštinu Udruženja sačinjavaju članovi Udruženja određeni na način utvrđen ovim Statutom i članovi Izvršnog odbora i Nadzornog odbora. Izvršni odbor Udruženja utvrđuje kriterijume za izbor, broj i način izbora članova Skupštine, u skladu sa svojim Poslovnikom. 

Predsedništvo Udruženja sačinjavaju članovi Udruženja koji su se u dužem periodu istakli u radu i aktivnostima Udruženja, njegovih organa i radnih tela. Članove Predsedništva bira Skupština Udruženja. Broj članova Predsedništva utvrđuje Skupština prilikom njihovog izbora. 

Članovi Predsedništva po položaju su: predsednik i podpredsednici Udruženja, kao i glavni i odgovorni urednici časopisa: “Pravni život” i “Arhiv za pravne i društvene nauke”. Predsedništvo može u svoj sastav kooptirati do jedne trećine izabranih članova. Izvršni odbor Udruženja je izvršni organ Skupštine Udruženja. Izvršni odbor ima trinaest članova koje bira Skupština Udruženja.

 Izvršni odbor može u svoj sastav kooptirati najviše do jedne trećine ukupnog broja svojih članova. Nadzor nad finansijskim i materijalnim poslovanjem Udruženja vrši Nadzorni odbor, koji se stara o zaštiti imovine Udruženja, prava i interesa članova Udruženja i preduzima mere za preventivnu i drugu zaštitu od povreda prava članova Udruženja utvrđenih ovim statutom, kao i druge mere protiv nesavesnog vršenja funkcija i nesavesnog poslovanja u Udruženju. Sastoji se od predsednika i dva člana.

Predsednik, potpredsenici i članovi Izvršnog odbora.

Predsednik: Prof.dr Miodrag Orlić, 

Potpredsednici: 

Dr Radovan Vukadinović, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu i rukovodilac Škole za pravo Evropske unije 

Dr Miroslav Paunović, advokat iz Beograda 

Dr Jelena Perović, profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Članovi: 

Ratko Slijepčević

Prof.dr Radovan Vukadinović

Milan Vučetić

Goran Milojević

Prof. dr Nebojša Šarkić

Miroslav Nikolić

Prof. dr Milan Škulić

Dr Miroslav Paunić 

Vesna Kovačević Stanković

Željko Vujotić

Prof.dr. Dragor Hiber

Vladimir Todorović

Miroslav Varićak

Generalni sekretar: 

Miljko Valjarević

U ostvarivanju svojih ciljeva Udruženje pravnika Srbije, naročito:

 • organizovano učestvuje u pripremi donošenja i promena ustava, donošenja i promena značajnijih zakona i kodifikaciji pojedinih grana prava;
 • organizuje stručne rasprave povodom ustavnih promena i donošenja značajnijih zakona;
 • pokreće inicijative za donošenje, izmene i dopune zakona, drugih propisa i opštih akata, radi potpunijeg i boljeg regulisanja društvenih odnosa;
 • izdaje stručne i naučne publikacije, a posebno časopis “Pravni život” i sarađuje u izdavanju publikacija drugih izdavača u kojima se obrađuju pitanja iz oblasti prava;
 • sarađuje sa drugim udruženjima, naučnim ustanovama, državnim organima, preduzećima i drugim pravnim licima, a posebno sa pravnim fakultetima;
 • organizuje razmenu iskustava sa organizacijama pravnika drugih zemalja, radi upoznavanja inostranih pravnika sa pravom Republike Srbije i radi upoznavanja naših pravnika sa pravom drugih zemalja;
 • ostvaruje saradnju i preko svojih predstavnika učestvuje u radu međunarodnih organizacija i asocijacija pravnika;
 • organizuje stručna savetovanja, seminare, predavanja i druge oblike stručnog usavršavanja radi raspravljanja o određenim pravnim problemima i stručnog usavršavanja članova Udruženja;
 • osniva arbitraže za rešavanje imovinskih i drugih sporova domaćeg i međunarodnog karaktera;
 • dodeljuje priznanja i prigodne nagrade pravnicima za dugogodišnji rad na unapređenju pravnog sistema i uspešan profesionalni rad;
 • radi na obezbeđenju ravnopravnosti i jednake zaštite građana u ostvarivanju njihovih prava i obaveza;
 • radi na podizanju ugleda pravne struke i nauke i jačanju principa ustavnosti i zakonitosti;
 • preduzima i druge aktivnosti i mere kojima se ostvaruju ciljevi Udruženja i uspešan rad članova Udruženja.

Statut Udruženja pravnika Srbije možete preuzeti na sledećem linku – Statut Udruženja pravnika Srbije

Kako postati član?

Član našeg udruženja može postati diplomirani pravnik koji svojeručno potpiše pristupnicu i izmiri članarinu.

 1. Uverenje o diplomiranju ili diploma na uvid.
 2. Dokaz o uplati članarine
 3. Popunjena pristupnica