phone iconTel: +381 11 2446910
phone iconFax: +381 11 244 30 24
divider

Statut

separator

Na osnovu čl.78 i 12. Zakona o udruženjima (“Službeni glasnik RS”, br. 51/09) i člana 19. Statuta Udruženja pravnika Srbije, Skupština Udruženja pravnika Srbije, na sednici održanoj 17. aprila 2011. godine, donela je

S T A T U T
UDRUŽENJA PRAVNIKA SRBIJE

I. OPŠTE ODREDBE

Karakteristike Udruženja

Član 1.

Udruženje pravnika Srbije (dalje: Udruženje) je nezavisno stručno i opšte udruženje u koje se, dobrovoljno i po slobodnom pristupu udružuju diplomirani pravnici – njihova opšta i specijalizovana društva i druge asocijacije pravnika u Republici Srbiji, radi ostvarivanja ciljeva Udruženja.

Udruženje je nevladina i vanstranačka asocijacija pravnika.

Ciljevi Udruženja i način njihovog ostvarivanja

Član 2.

Ciljevi Udruženja su:

– usavršavanje pravnog sistema i pravnog poretka Republike Srbije;

– vladavina prava kao osnov legitimnosti i legaliteta u vršenja svake vlasti;

– kultura zakonitosti u smislu pravde kao univerzalne ljudske vrednosti, a ne kao akta volje samo određene društvene grupe;

– ljudska prava prema međunarodnim standardima sadržanim u Ustavu R. Srbije i opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava i potvrđenim međunarodnim ugovorima;

– potvrda prava kao struke i nauke o dobrom i pravičnom;

– zalaganje za uređivanje statusnih pitanja i očuvanje i podizanje ugleda pravnika;

– organizovanje različitih oblika stručnog usavršavanja pravnika;

Svoje ciljeve Udruženje ostvaruje u oblasti pravnog sistema i pravnog poretka Republike Srbije.

U ostvarivanju svojih ciljeva Udruženje, naročito:

– organizovano učestvuje u pripremi donošenja i promena ustava, donošenja i promena značajnijih zakona i kodifikaciji pojedinih grana prava;

– organizuje stručne rasprave povodom ustavnih promena i donošenja značajnijih zakona;

– pokreće inicijative za donošenje, izmene i dopune zakona, drugih propisa i opštih akata, radi potpunijeg i boljeg regulisanja društvenih odnosa;

– izdaje stručne i naučne publikacije, a posebno časopis “Pravni život” i sarađuje u izdavanju publikacija drugih izdavača u kojima se obrađuju pitanja iz oblasti prava;

– sarađuje sa drugim udruženjima, naučnim ustanovama, državnim organima, preduzećima i drugim pravnim licima, a posebno sa pravnim fakultetima;

– organizuje razmenu iskustava sa organizacijama pravnika drugih zemalja, radi upoznavanja inostranih pravnika sa pravom Republike Srbije i radi upoznavanja naših pravnika sa pravom drugih zemalja;

– ostvaruje saradnju i preko svojih predstavnika učestvuje u radu međunarodnih organizacija i asocijacija pravnika;

– organizuje stručna savetovanja, seminare, predavanja i druge oblike stručnog usavršavanja radi raspravljanja o određenim pravnim problemima i stručnog usavršavanja članova Udruženja;

– osniva arbitraže za rešavanje imovinskih i drugih sporova domaćeg i međunarodnog karaktera;

– dodeljuje priznanja i prigodne nagrade pravnicima za dugogodišnji rad na unapređenju pravnog sistema i uspešan profesionalni rad;

– radi na obezbeđenju ravnopravnosti i jednake zaštite građana u ostvarivanju njihovih prava i obaveza;

– radi na podizanju ugleda pravne struke i nauke i jačanju principa ustavnosti i zakonitosti;

– preduzima i druge aktivnosti i mere kojima se ostvaruju ciljevi Udruženja i uspešan rad članova Udruženja.

Zastupanje Udruženja

Član 3.

Udruženje ima svojstvo pravnog lica.

Zastupnik Udruženja predstavlja Udruženje prema trećim licima i zastupa ga, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Sedište Udruženja

Član 4.

Sedište Udruženja je u Beogradu, ulica Krunska br. 74.

Područje delovanja je Republika Srbija.

Amblem i pečat Udruženja

Član 5.

Amblem Udruženja predstavljaju terazije okružene tekstom: “Udruženje pravnika Srbije”, ispisanim ćiriličnim pismom.

Pečat Udruženja je okrugao i sadrži tekst: “Udruženje pravnika Srbije”, ispisan ćiriličnim pismom.

Javnost rada

Član 6.

Rad Udruženja je javan.

Javnost rada Udruženja obezbeđuje se na sednicama Skupštine, Predsedništva i Izvršnog odbora Udruženja kao i obaveštavanjem o aktivnostima Udruženja putem posebnog sajta, časopisa “Pravni život” i na drugi pogodan način, dostupan najširoj pravničkoj javnosti.

II. ČLANOVI UDRUŽENJA

Sticanje svojstva člana Udruženja

Član 7.

Polazeći od ciljeva Udruženja, kao i od njegove profesionalne opštosti, smatra se da je svaki diplomirani pravnik, na osnovu dobrovoljnosti i bez obaveze plaćanja bilo kakve naknade (članarine i sl.), punopravni član Udruženja, ukoliko ne izrazi svoju volju da ne želi sticanje statusa člana Udruženja.

Izuzetno od odredbe prethodnog stava, član Udruženja može biti i drugo lice koje se bavi naukom ili praksom u različitim oblastima društvenog života povezanim sa pravom, ako prihvata ciljeve Udruženja i želi da se angažuje na njihovom ostvarivanju.

Studenti pravnih fakulteta su kandidati za sticanje statusa člana Udruženja, sa kojima Udruženje ostvaruje posebnu saradnju.

Prava i obaveze članova

Član 8.

Prava i obaveze člana Udruženja su, naročito:

– da, u skladu sa svojim mogućnostima doprinosi ostvarivanju ciljeva, zadataka i programa rada Udruženja;

– da u društvu pravnika i preko organa Udruženja pokreće inicijative za donošenje ili izmene i dopune zakona, drugih propisa i opštih akata;

– da se informiše o aktivnostima koje se sprovode u Udruženju;

– da preko časopisa Udruženja ili na drugi pogodan način bude redovno obaveštavan o pitanjima koja su od značaja za unapređenje rada Udruženja, kao i o radu svog društva pravnika, Skupštine, Predsedništva i Izvršnog odbora Udruženja.

Prestanak članstva

Član 9.

Članstvo u Udruženju prestaje istupanjem iz Udruženja i isključenjem, zbog namerne i grube povrede odredaba ovog Statuta, a na osnovu odluke Izvršnog odbora, uz prethodni predlog disciplinskog suda koga imenuje predsednik Udruženja.

III. UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA UDRUŽENJA

Društva pravnika

Član 10.

Osnovni oblik organizovanja u Udruženju je društvo pravnika.

Društvo pravnika može biti opšte i specijalizovano društvo.

Društvo pravnika može se obrazovati za jednu ili više opština, (grad, regiju i sl.), kao i za autonomnu pokrajinu.

Specijalizovano društvo pravnika može se obrazovati po pojedinim pravnim oblastima i granama prava, zavisno od potreba i interesa članova Udruženja.

Specijalizovano društvo pravnika može se obrazovati i za teritoriju Republike Srbije.

Pravila društva

Član 11.

Društvo pravnika donosi pravila društva.

Pravilima društva pravnika uređuje se, naročito: organizacija i organi društva, kao i način rada društva.

IV. ORGANI UDRUŽENJA

Obavezni organi

Član 12.

Kolektivni organi Udruženja su: Skupština, Predsedništvo, Izvršni odbor i Nadzorni odbor i njihov je mandat pet godina.

Dužnosti i odgovornost organa Udruženja

Član 13.

Svi organi Udruženja dužni su da se staraju o primeni ovog Statuta i ostvarivanju njegovih ciljeva i odgovorni su u skladu sa odredbama Zakona o udruženjima i Zakona o obligacionim odnosima.

1. SKUPŠTINA UDRUŽENJA

Sastav Skupštine

Član 14.

Skupštinu Udruženja sačinjavaju članovi Udruženja određeni na način utvrđen ovim Statutom i članovi Izvršnog odbora i Nadzornog odbora.

Izvršni odbor Udruženja utvrđuje kriterijume za izbor, broj i način izbora članova Skupštine, u skladu sa svojim Poslovnikom.

Kvorum i odlučivanje u Skupštini

Član 15.

Skupština Udruženja može se održati ako sednici prisustvuje većina od ukupnog broja članova Skupštine.

Skupština Udrušenja odlučuje većinom glasova prisutnih članova Skupštine.

Nadležnost Skupštine

Član 16.

Skupština Udruženja:

– donosi statut Udruženja i vrši izmene i dopune statuta Udruženja;

– utvrđuje orjentacioni program rada Udruženja;

– bira i razrešava članove Predsedništva Udruženja;

– bira i razrešava predsednika Udruženja pravnika Srbije koji je istovremeno i predsednik Izvršnog odbora Udruženja, tri potpredsednika i druge članove Izvršnog odbora Udruženja;

– bira i razrešava predsednika i članove Nadzornog odbora;

– imenuje i razrešava glavnog i odgovornog urednika časopisa “Pravni život”;

– usvaja godišnji izveštaj o radu Udruženja;

– donosi poslovnik o svom radu;

– donosi opšte akte i obavlja druge poslove, utvrđene ovim statutom.

Sazivanje Skupštine

Član 17.

Skupštinu Udruženja saziva Izvršni odbor Udruženja, po potrebi, a najmanje jednom godišnje.

2. PREDSEDNIŠTVO UDRUŽENJA

Sastav

Član 18.

Predsedništvo Udruženja (u daljem tekstu: Predsedništvo) sačinjavaju članovi Udruženja koji su se u dužem periodu istakli u radu i aktivnostima Udruženja, njegovih organa i radnih tela.

Članove Predsedništva bira Skupština Udruženja.

Broj članova Predsedništva utvrđuje Skupština prilikom njihovog izbora.

Članovi Predsedništva po položaju su: predsednik i podpredsednici Udruženja, kao i glavni i odgovorni urednici časopisa: “Pravni život” i “Arhiv za pravne i društvene nauke”.

Predsedništvo može u svoj sastav kooptirati do jedne trećine izabranih članova.

Rukovođenje Predsedništvom

Član 19.

Predsedništvo saziva i njegovim radom rukovodi uže kolektivno telo čiji se izbor i način rada utvrđuje Poslovnikom o radu Predsedništva.

Sazvanje prve sednice Predsedništva

Član 20.

Prvu sednicu Predsedništva saziva, po godinama života, najstariji član Predsedništva.

Nadležnost Predsedništva

Član 21.

Predsedništvo:

1) razmatra opšta pitanja, zauzima stavove i o njima obaveštava odgovarajuće organe i organizacije;

2) utvrđuje strategiju međunarodne saradnje, stara se o odnosima Udruženja sa odgovarajućim međunarodnim organizacijama i odlučuje o učlanjivanju u međunarodne asocijacije;

3) odlučuje o dodeljivanju statusa počasnog člana Udruženja;

4) odlučuje o dodeljivanju priznanja za doprinos razvoju i unapređivanju ciljeva Udruženja;

5) obrazuje stalne odbore i komisije i bira predsednike i članove ovih radnih tela Udruženja;

6) imenuje članove radnih tela, kao što su: odbor za etička pitanja, za saradnju sa organima pravosuđa, za međunarodnu saradnju, za razvoj pravne nauke, za saradnju sa studentima prava, harmonizaciju prava i pravne terminologije;

7) donosi Poslovnik o svom radu;

8) bira sekretara Predsedništva;

9) obavlja i druge poslove od interesa za ostvarivanje ciljeva Udruženja, u skladu sa ovim statutom.

3. IZVRŠNI ODBOR UDRUŽENJA

Sastav Izvršnog odbora

Član 22.

Izvršni odbor Udruženja (u daljem tekstu: Izvršni odbor) je izvršni organ Skupštine Udruženja.

Izvršni odbor ima trinaest članova koje bira Skupština Udruženja.

Izvršni odbor može u svoj sastav kooptirati najviše do jedne trećine ukupnog broja svojih članova.

Nadležnost Izvršnog odbora

Član 23.

Izvršni odbor:

– utvrđuje program rada, finansijski plan i završni račun (bilans stanja i bilans uspeha) za tekuću kalendarsku godinu;

– izvršava odluke Skupštine i Predsedništva Udruženja;

– ostvaruje saradnju sa drugim organima i organizacijama;

– utvrđuje program međunarodne saradnje i ostvaruje konkretne oblike te saradnje;

– predlaže Skupštini izbor predsednika Izvršnog odbora sa jednogodišnjim mandatom odnosno njegov reizbor;

– bira iz svog sastava: Generalnog sekretara, sa dužinom mandata koji utvrđuje Izvršni odbor, prilikom njegovog izbora, odnosno reizbora;

– obrazuje stalne i povremene komisije i druga radna tela radi proučavanja i obrade pojedinih pitanja i davanja predloga;

– pokreće inicijativu za izmene i dopune statuta;

– obavlja i druge poslove utvrđene ovim statutom.

Dužnosti Predsednika, podpredsednika i generalnog sekretara Udruženja

Član 24.

Zastupnik Udruženja je predsednik Udruženja.

Zastupnik u svojstvu Predsednika Udruženja stara se o zakonitosti rada Udruženja.

Predsednik Udruženja saziva sednice Izvršnog odbora, po potrebi.

Predsednik Udruženja dužan je da sazove sednicu Izvršnog odbora na zahtev najmanje trećine njegovih članova.

U slučaju sprečenosti predsednika Udruženja, sednice Izvršnog odbora saziva jedan od podpredsednika koga odredi predsednik Udruženja.

Podpredsednici obavljaju poslove koje im poveri Izvršni odbor iz delokruga svoje nadležnosti.

Generalni sekretar Udruženja pomaže predsedniku u obavljanju njegove funkcije i odgovoran je za svoj rad Izvršnom odboru.

Poziv za sednice

Član 25.

Članovi Izvršnog odbora obaveštavaju se o održavanju sednice Izvršnog odbora pozivom koji se dostavlja najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice.

Uz poziv, koji sadrži obaveštenje o mestu, vremenu održavanja i predlogu dnevnog reda sednice Izvršnog odbora, po pravilu, dostavlja se i materijal o pitanjima navedenim u predlogu dnevnog reda sednice.

Kvorum i način odlučivanja

Član 26.

Sednica Izvršnog odbora može se održati ako je prisutna većina članova Izvršnog odbora.

Radom sednice Izvršnog odbora rukovodi predsednik, odnosno podpresednik koji zamenjuje predsednika Udruženja.

Izvršni odbor odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Odgovornost Izvršnog odbora

Član 27.

Izvršni odbor za svoj rad odgovara Skupštini Udruženja.

Izvršni odbor je dužan obaveštavati Skupštinu Udruženja o svom radu u periodu između dve njene sednice.

4. NADZORNI ODBOR

Nadležnost

Član 28.

Nadzor nad finansijskim i materijalnim poslovanjem Udruženja vrši Nadzorni odbor.

Nadzorni odbor stara se o zaštiti imovine Udruženja, prava i interesa članova Udruženja i preduzima mere za preventivnu i drugu zaštitu od povreda prava članova Udruženja utvrđenih ovim statutom, kao i druge mere protiv nesavesnog vršenja funkcija i nesavesnog poslovanja u Udruženju.

Organi Udruženja dužni su da na zahtev Nadzornog odbora daju ovom odboru potrebne podatke i obaveštenja radi ostvarivanja njegovih zadataka.

Sastav Nadzornog odbora

Član 29.

Nadzorni odbor sastoji se od predsednika i dva člana.

Član Nadzornog odbora ne može istovremeno biti i član Izvršnog odbora Udruženja.

V. ČASOPIS “PRAVNI ŽIVOT”

Javno glasilo Udruženja

Član 30.

Udruženje izdaje, kao svoje glasilo, časopis za pravnu teoriju i praksu – “Pravni život”.

Organi časopisa su Izdavački savet i Redakcija.

Članove Izdavačkog saveta i Redakcije časopisa “Pravni život” imenuje Izvršni odbor, na predlog Glavnog i odgovornog urednika, na pet godina.

VI. MATERIJALNA SREDSTVA UDRUŽENJA

POSTUPAK USVAJANJA FINANSIJSKIH I DRUGIH IZVEŠTAJA

Izvori prihoda Udruženja

Član 31.

Za izvršenje ciljeva i zadataka utvrđenih ovim statutom Udruženje obezbeđuje sredstva iz: kotizacije koju plaćaju učesnici savetovanja; sopstvene delatnosti Udruženja (izdavačka delatnost, naknada na ime školarine polaznika seminara, kurseva i dr.); sponzorskih i donatorskih uplata; drugih izvora.

Finansijski i drugi izveštaji

Član 32.

Materijalna sredstva Udruženja raspoređuju se finansijskim planom za pojedine namene, u skladu sa godišnjim planom rada Udruženja.

Finansijske izveštaje i druge izveštaje o materijalnom poslovanju razmatra i usvaja Izvršni odbor, na predlog generalnog sekretara, u skladu sa propisima o računovodstvu i revizije.

VII. PRIZNANJA I NAGRADE

Dodela priznanja

Član 33

Udruženje dodeljuje priznanja i nagrade istaknutim pravnicima za zasluge u dugogodišnjem radu na unapređenju pravne teorije i prakse i organizacije pravnika.

Priznanja se dodeljuju članovima Udruženja:

– za dugogodišnji rad i uspešna ostvarenja koja su ostavila trajniji trag u pravnoj teoriji i praksi;

– za uspešan rad i doprinos na unapređenju organizacije pravnika.

Udruženje može da dodeljuje priznanja i drugim licima i organizacijama za višegodišnju uspešnu aktivnost na afirmaciji Udruženja i ostvarivanju njegovih ciljeva.

Odluku o priznanju donosi Predsedništvo na predlog Izvršnog odbora ili Predsednika Udruženja.

VIII. POSTUPAK DONOŠENJA STATUTA I DRUGIH OPŠTIH AKATA

Izmene i dopune Statuta

Član 34

Izmene i dopune Statuta Udruženja i drugih opštih akata donosi se na inicijativu Izvršnog odbora ili drugog organa Udruženja.

Predlog Statuta ili drugog opšteg akta Udruženja utvrđuje Izvršni odbor.

Statut Udruženja ili drugi opšti akt donosi Skupština Udruženja dvotrećinskom većinom glasova prisutnih članova.

IX. STRUČNA SLUŽBA UDRUŽENJA

Član 35

Udruženje ima stručnu službu kojom rukovodi Generalni sekretar Udruženja i kome odgovara za svoj rad.

X. PRESTANAK RADA UDRUŽENJA
ODLUČIVANJE O STATUSNIM PROMENAMA

Razlozi prestanka rada Udruženja

Član 36.

Udruženje prestaje sa radom ukoliko ne postoje uslovi za ostvarivanje ciljeva Udruženja, ili ako se broj članova Udruženja smanji ispod broja određenog za osnivanje Udruženja.

Odluku o prestanku rada Udruženja i drugim statusnim promenama, u skladu sa zakonom, donosi Skupština Udruženja.

U slučaju prestanka rada Udruženja, po izmirenju svih obaveza, imovina Udruženja stečena njegovim radom, pripašće Pravnom fakultetu u Beogradu, u skladu sa Zakonom o udruženjima.

XI. PRELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Član 37.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da se primenjuje Statut Udruženja od 21. juna 2001. godine.

U Beogradu,

17. aprila 2011. godine Predsedavajući Skupštine
Ljubodrag Pljakić


separator