phone iconTel: +381 11 2446910
phone iconFax: +381 11 244 30 24
divider

Organi udruženja

separator

Kolektivni organi Udruženja su: Skupština, Predsedništvo, Izvršni odbor i Nadzorni odbor.

Skupštinu Udruženja sačinjavaju članovi Udruženja određeni na način utvrđen ovim Statutom i članovi Izvršnog odbora i Nadzornog odbora.

Izvršni odbor Udruženja utvrđuje kriterijume za izbor, broj i način izbora članova Skupštine, u skladu sa svojim Poslovnikom.

Predsedništvo Udruženja sačinjavaju članovi Udruženja koji su se u dužem periodu istakli u radu i aktivnostima Udruženja, njegovih organa i radnih tela.

Članove Predsedništva bira Skupština Udruženja. Broj članova Predsedništva utvrđuje Skupština prilikom njihovog izbora. Članovi Predsedništva po položaju su: predsednik i podpredsednici Udruženja, kao i glavni i odgovorni urednici časopisa: “Pravni život” i “Arhiv za pravne i društvene nauke”. Predsedništvo može u svoj sastav kooptirati do jedne trećine izabranih članova.

Izvršni odbor Udruženja je izvršni organ Skupštine Udruženja. Izvršni odbor ima trinaest članova koje bira Skupština Udruženja. Izvršni odbor može u svoj sastav kooptirati najviše do jedne trećine ukupnog broja svojih članova.

Nadzor nad finansijskim i materijalnim poslovanjem Udruženja vrši Nadzorni odbor, koji se stara o zaštiti imovine Udruženja, prava i interesa članova Udruženja i preduzima mere za preventivnu i drugu zaštitu od povreda prava članova Udruženja utvrđenih ovim statutom, kao i druge mere protiv nesavesnog vršenja funkcija i nesavesnog poslovanja u Udruženju. Sastoji se od predsednika i dva člana.


separator